headerphoto Kiti

Iškilūs gražiškiečiai

Vaclovas Strimaitis (1905-1982)
Gimė 1905 02 25 Šunskų parapijoje, Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Vilkaviškio kunigų seminarijoje, Gižuose. Į kunigus įšvęstas 1929 06 16 Gražiškiuose. Studijavo Romoje, vikaravo Meteliuose, Buvo Klebonu Alytuje, Margininkuose, Bagotojoje, Lazdijuose.
Domėjosi istorija ir parašė visą eilę monografijų: Gražiai-Gražiškiai, Kryžiai, Meteliai, Alvitas, Lazdijai, Šunėkai, Pajevonys.

Kun. Jonas Bučinskas
Gimė 1913 10 28 Gražiškiuose. Mokėsi Gražiškių pradžios mokykloje, Marijampolės Marijonų gimnazijoje, Vilkaviškio kunigų seminarijoje. 1937 06 13 įšventintas į kunigus. 1937 07 12 aukojo pirmąsias savo šv. Mišias Gražiškių bažnyčioje. Pirmoji parapija buvo Veisiejuose. 1940 m. dirbo Vištytyje, 1942 m.-Garliavoje. 1947 m. klebonavo Pakuonyje. Lekėčių parapijoje klebonavo 40 m. Rašė melodijas giesmėms. Ypač daug melodijų sukūrė 1978-1987 m. chorui ir vienam balsui. Mirė 2000 m. antrą šv. Kalėdų dieną aukodamas šv. Mišias. Palaidotas Lekėčių bažnyčios šventoriuje.

Saliamonas Lukoševičius (1923-1990)
Gimė 1923 07 10 Gražiškiuose. Baigė Gražiškių pagrindinės mokyklos 6 skyrius. 1944 m. slapstėsi nuo prievartinio ėmimo į Raudonąją armiją. 1946 m. pavasarį įsijungė į partizaninę veiklą, veikė „Pančio “ slapyvardžiu. 1947 05 03 suimtas. 1948 m. pab. išvežtas į Kazachijos lagerius, kasė vario rūdą. 1954 m. grįžo į Lietuvą. Aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. 1990 04 02 mirė palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.

Klebonas kun. Antanas Uoginta (1878-1964)
Gimė Išdagų kaime, Sintautų valsčiuje. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje. Kunigų seminarijoje priklausė slaptai lietuvių klierikų organizacijai „Šaltinis“. 1905 m. rugsėjo 21 d. įšventintas kunigu. Dirbo vikaru Vištytyje, Lankeliškiuose. Dirbo Marijampolės lietuvių progimnazijos kapelionu, klebonavo Gudeliuose. 1934 m. atkeltas į Gražiškius. Kunigaudamas Gražiškiuose pastatė klebonijos kluoną, klėtį, aptvėrė parapijos kapines, padarė naujus centrinius laiptus. Vadovavo katalikių moterų organizacijai, dėstė tikybą pradžios mokyklos aukštesniuosiuose skyriuose.

Kun. Vaclovas Degutis
1937-1941 vadovavo organizacijai „Pavasarininkai“, vaikų-moksleivių organizacijai „Angelaičiai“. Tai buvo aukštos dvasinės kultūros, savo darbui pasišventęs kunigas. Jį mylėjo jaunimas, buvo gerbiamas gražiškiečių.

Kun. Albinas Jaudegis (1906-1993)
Gimė 1906 10 14 Šilsodžio k., Gražiškių valsčiuje. Lankė Šilsodžio pradžios mokyklą. 1918-1922 m. mokėsi Vilkaviškio, Marijampolės gimnazijose. 1928 m. įstojo į Vilkaviškio kunigų seminariją. 1932 m. priėmė kunigystės šventimus. Dirbo Bartninkuose, Kalvarijoje, Lazdijų gimnazijos kapelionu, klebonavo Sangrūdoje, Šakiuose, Leipalingyje, Kazlų Rūdoje, Miroslave. Miroslave atnaujino karo suniokotą bažnyčią. Studijavo teologiją Kauno VDU Teologijos-filosofijos fakultete 1950 m. paskirtas prokuratoriumi ir dėstytoju Kauno kunigų seminarijoje, tuo pačiu metu paskirtas Vytauto Didžiojo universiteto rektoriumi. 1963 m. paskirtas Alytaus dekanu. 1977 m. apsigyveno A.Panemunėje alataristu. Mirė 1993 12 27.

Poetas Juozas Gražulis (1917-1937)
Gimė 1917 m. Gražiškiuose. Poetas, beletristas, vertėjas. Mokydamasis šeštoje klasėje Juozas išsiuntė žurnalo „Ateitis“ konkursui vasariškos nuotaikos eilėraščių rinkinį, už kurį laimėjo pirmąją premiją. Jis išvertė XIX a. vokiečių rašytojo Teodoro Stormo „Imensee“ ir F. Šilerio „Giesmė apie varpą“, kuriuos išspausdino „Šviesos keliai“. Paskutiniais gimnazijos metais baigė versti TH. Stormo romaną „Der Schimmelreiter“. 1937 m. 06 11 d. nuskendo Paežerių ežere.

Prof. Antanas Vasiliauskas-Vasys (1902-1974)
Gimė 1902 01 15 Balckiemy, netoli Vižainio. Dar mažam esant šeima persikėlė į Karpiejų k., Gražiškių valsč. Mokėsi Gražiškių pradinėje mokykloje, Vilkaviškio ir Marijampolės gimnazijose. 1922-1925 m. mokėsi kunigų seminarijoje Gižuose, tačiau jos nebaigė. 1925 m. įstojo į lietuvos universiteto humanitarinių mokslų fakultetą, kur studijavo istoriją. 1932-1935 m. studijavo Vienos universitete paleografiją, diplomatiką ir istoriją. 1935 m. gavo mokslų daktaro laipsnį. 1936-1940 m. VDU humanitarinių mokslų fakultete dirbo vyr. asistentu. 1940-1944 m. Vilniaus universitete ėjo docento pareigas ir dėstė istoriją. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1946-1949 m. Augsburge (Vokietijoje) buvo lietuvių gimnazijos direktorius ir 1946-1949 m. Pabaltijo universiteto Pinneberge asistentas-profesorius. 1949 m. išvyko į JAV. Filadelfijoje suorganizavo Lituanistinį institutą ir jam vadovavo. 1954 m. Fordhamo (New York) universitete rusų kalbos profesorius. Dalyvavo Lietuvių katalikų mokslų akademijos bei bendruomenės veikloje. Bendradarbiavo „Karyje“, „Žiburyje“, „Karo enciklopedijoje“. Paruošė mokslinius straipsnius, Vytauto Didžiojo diplomatiką. Senovė II tomas 1936, Žemaičių batalionas. Karo archyvas VIII t. 1937; Pirmoji Kauno popieriaus dirbtuvė. XXVII knygos mėgėjų metraštis II t. 1937; Nepriklausomybės keliu. Mūsų žinynas 2; 1938. Žąslių-Daugų operacija. Karo Archyvas, XII t., 1940 ir kt. Redagavo vadovėlį. Russian Area Reader. 1936. Mirė 1974 06 18 Filadelfijoje.

Kun. Augustinas Simanavičius
Kun. pranciškonas Augustinas Simanavičius gimė 1932 04 23 Šilsodžio k., Gražiškių valsč., Vilkaviškio apskrityje. Mokėsi Šilsodžio pradžios mokykloje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Vidurinį mokslą pradėjo V. Vokietijoje, baigė JAV. Į pranciškonus įstojo 1953 08 15. Studijavo filosofiją ir teologiją pranciškonų kolegijoje Wappingers Falls N.Y. Matematiką ir chemiją studijavo Vašingtono katalikų universitete, Maino ir New Hampshiro universitetuose. Kunigu įšventintas 1962 06 16. Nuo 1963 m. dėstė matematiką ir chemiją lietuvių šv. Antano Kennenbunkporto gimnazijoje. 1967-1969 m. ėjo šios gimnazijos direktoriaus pareigas 1984 07 23 išrinktas JAV lietuvių pranciškonų provincijolu. Persikėlęs į Kanadą buvo paskirtas Toronto lietuviškosios Prisikėlimo parapijos klebonu.

Jonas Jankauskas (1911-1994)
Gimė Gražiškiuose. Fotografas, dailininkas, pasakorius. 17 metų praleido tremtyje Sibire. Ten daug piešė aliejiniais dažais ant drobės. Daug gražiškiečių turi jo dovanotą paveikslą. Juos surinkus 2002 m. surengta J.Jankausko darbų paroda.

Dailininkas Kęstutis Paliokas (1933-1978)
K.Palioko kūrybos kataloge užregistruotas 21 paveikslas, 5 skulptūros, 5 sieninės tapybos darbai. Likę apie 200 darbų, kurie patekę į privačias rankas.

Selekcininkas Algirdas Lukoševičius
Gimė 1932 m. Gražiškiuose 1962 m. suteiktas agrarinių mokslų daktaro laipsnis. 1970 m. VU mokslo taryba jam suteikė docento vardą. A. Lukoševičius yra knygos „Lietuvos pomologija“ vienas iš sudarytojų. Paskelbė daugiau nei 250 mokslinių straipsnių.