headerphoto Kiti

Bendruomenės garbės piliečiai

2009 m. Gražiškių Garbės piliečio vardas suteiktas VINCUI ŽEBERTAVIČIUI. Gimė 1921 m. vasario 24 d. Lietuvoje,  Gražiškiuose, Vilkaviškio apskr. Mokėsi  Marijampolės gimnazijoje bei seminarijoje. Baigęs mokytojavo Graužiniuose prie Vokietijos sienos, vėliau Gražiškiuose, vadovavo mokinių chorui. Dalyvavo pogrindinėje veikloje. 1941 06 20 vieno iš draugų buvo išduotas NKVD. Karo tribunolas nuteisė mirties bausme – sušaudyti. Bombardavimo metu pabėgo iš kalėjimo. 1944 pavasarį savanoriu įstojo į generolo P.Plechavičiaus Lietuvos rinktinę. 1944 10 17 pasitraukė į Vokietiją. 4 metus praleido Hanau stovykloje. Iš jų vienerius metus studijavo Frankfurto prie Maino universitete, filosofijos fakultete. Į JAV emigravo 1949. Amerikoje išgyveno 60 metų. Ketverius metus New Yorke, daug metų gyveno Detroite ir Sunny Hills, FL. Jis buvo daugiau žinomas ne kaip mokytojas, o kaip aktorius. New Yorke vaidino  Antano Škėmos ir Vitalio Žukausko, o Detroite Zuzanos Arlauskaitės-Mikšienės ir Justino Pusdešrio dramos teatruose. Mirė 2010 m. kovo 29 d., sulaukęs 89 metų.